اگربرای راه اندازی و کسب کار نیاز به طرح توجیهی با تمامی رعایت استانداردها دارید فایل حاضر دارای کسب و کارهای گوناگون میباشدکه میتواند کمک زیادی جهت انتخاب کسب و کار برای مشتاقان کسب و کار باشد و هرکدام شامل خلاصه طرح، مشخصات سرمایه گذاری طرح، مقدمه، زمین اجرای طرح، محوطه سازی،ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، ماشین الات و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی، وسایطنقلیهووسایلحملونقلداخلكارخانه، تجهیزاتاداریوكارگاهی، هزینههایقبلازبهرهبرداری، جدولهزینههایثابتطرح، جدولهزینههایثابتطرح،مواد اولیه وبسته بندی، حقوقودستمزدپرسنلغیرتولیدی، حقوقودستمزدپرسنلتولیدی، هزینهسوختوانرژی، استهلاكوتعمیرونگهداری، جدولهزینههایجاریطرح، جدولهزینههایثابتومتغیرتولید،سرمایه در گردش، جدولسرمایهگذاری، سودعملیاتی

  • طرحتوجیهیبستهبندیآبمعدنی

2-طرحتوجیهیتولیدآباكسیژنه

3-تولیدوبستهبندیآجیلوخشكبار

4-طرحتوجیهیبستهبندیعسل

5-طرح توجیهی بستنی چوبی

6-طرحتوجیهیتولیدبیسكویتساده

7- طرحتوجیهیجعبهمیوه

8-طرحتوجیهیگرانولوكفش

9- طرحتوجیهی تولید کمپوست

10- طرحتوجیهینساجیوپارچهبافی

11-طرح توجیهی تولید نان فانتزی

12- طرحتوجیهیخشككردنذرت

13- طرحتوجیهیتولیدپروفیلپلاستیك

14- طرحتوجیهیتولیدكنسروماهی

15- طرحتوجیهیتولیدشكلاتوتافی