پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی - سایت علمی آموزشی روانشناسی

زیمرمن و مارتیز-پونز (۱۹۸۶) از طریق مصاحبه با ۸۰ دانش آموز دبیرستانی،۱۴ راهبرد خودتنظیمی در یادگیری را تشخیص دادند بر این اساس پرسشنامه ای دارای ۱۵ گویه تهیه ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ) - ایران مشاور

این پرسشنامه با ۴۷ عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی و فراشناختی) تنظیم شده است. خرده مقیاس ...

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی | occur | 4144

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی. خود تنظیمی در این پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس کاربرد راهبرد شناختی و خود تنظیمی ( مدیریت منابع و فراشناخت با هم ) است.

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - ایران سنجه

روش نمره گذاری پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به طور کامل آماده شده است و در داخل فایل توضیح داده شده است. قیمت به تومان: 3,000. اشتراک گذاری این مطلب در ...

دانلود پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد - ایران سنجه

معرفی پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد : سازه خودتنظیمی به آموزش استراتژی‌هایی اشاره دارد که افراد را قادر می‌کند جهت‌گیری هدف‌های خود را در فرایند یادگیری رشد ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - مادسیج

دریافت پکیج پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی. (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه).

. تحصیلی خودتنظیمی یادگیری مقیاس سنجی روان های شاخص

انگیزشی). 31. سوال( و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ). 50. سوال( می باشد. بوفارد و. همکارانش). Bouffard& etl,1995. ( در زمینه خود تنظیمی تحصیلی پرسشنامه. 14.

ارزيابي ساختار عاملي پرسشنامه راهبردهاي انگيزشي ... - SID.ir

علاوه بر اين، ضرايب همساني دروني زيرمقياس هاي پرسشنامه بين 0.78 تا 0.91 به دست آمد. نتايج مطالعه حاضر، علاوه بر ارائه شواهدي در دفاع از نظريه يادگيري خودتنظيمي، ...

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انگیزه ...

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ). MSLQ. ( که توسط پینتریچ و دی. گروت ساخته شده است و پرسشنامه انگیزه. پیشرفت تحصیلی هرمنس بود. یافته. ها: نتایج نشان داد ...

راﺑﻄﮥ ﺑﺎورﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ

اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن) و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ (راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ) ﺑﺎ. در اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫـﺶ روش: ... ﻧﺸـﺎن (MSLQ) رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ در ﯾــﺎدﮔـﯿﺮی. داد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﻮاﻣﻞ ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ)( پینتریچ و دی ...

این پرسشنامه با ۴۷ عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی و فراشناختی) تنظیم شده است. خرده مقیاس راهبردهای یادگیری ...

فرم پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - همیار دانشجو

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی توسط پینتریچ و در گروت ساخته شده است. این پرسشنامه با ۴۷ عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری ...

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (1990 MSLQ) 22 سوالی - .:رویال ...

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (۱۹۹۰ MSLQ). این پرسشنامه توسط پینتریچ و دی گروت (۱۹۹۰) تهیه شده و شامل دو مقیاس باورهای انگیزشی و راهبردهای ...

ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی ... - Magiran

در مجموع، نتایج مطالعه حاضر، علاوه بر ارائه شواهدی در دفاع از نظریه یادگیری خودتنظیمی، نشان داد که پرسشنامه MSLQ، ویژگی های روانسنجی مناسب دارد و برای سنجش ...

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی بوفارد با نمره گذاری ... - قطره

روانشناسی و علوم تربیتی معرفی و تفسیر پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد از نوع مداد و کاغذ.

اصل مقاله 434.69 K

های پرسشنامه بین. 37. 0/. تا. 45. 0/. به دست آمد. نتایج مطالعۀ حاضر، عالوه بر ارائۀ شواهدی در دفاع. از نظر. یۀ. یادگیری خودتنظیمی، نشان داد که پرسشنامۀ. MSLQ. ، ویژگ.

تأثیر یادگیری خودتنظیمی بر سبک‌های حل تعارض دانش‌آموزان ...

1- پرسشنامة یادگیری خود تنظیمی بوفارد: برای اندازه‌گیری میزان استفاده آزمودنی‌ها از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، از پرسشنامة یادگیری خودتنظیمی بوفارد استفاده ...

بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با دستاوردهای ...

الف) پرسشنامه یادگیری خودتنظیم Self-Regulatory Learning Questionnaire: این پرسشنامه بخشی از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری و دارای 15 سؤال و مشتمل ...

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی بوفارد با نمره گذاری، روایی و ...

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی بوفارد با نمره گذاری، روایی و پایایی. کلمات کلیدی : پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد+pdf پرسشنامه ...

آزمون مدل راهبردهای یادگیری خودتنظیم در درس ریاضی بر اساس ...

برای آزمون این الگو تعداد 395 نفر از دانش‌آموزان پسر نواحی پنج‌گانه تبریز به ‌روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه یادگیری خودتنظیم و ...

روابط تعلل ورزی تحصیلی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و ...

... و با تکمیل مقیاس تعلل ورزی تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984)، پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی برای یادگیری پنتریچ و دی گروت (1990) و میانگین درس ریاضی ...

مدل پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان آموزش از دور بر اساس ...

خرده مقیاس‌های خودکارآمدی، ارزش تکلیف، جهت‌گیری هدفی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی از پرسش‌نامه استراتژی‌های خودانگیخته یادگیری پینتریچ و همکاران (1991) و ...

رابطه بین سبک یادگیری و سبک فرزندپروری با یادگیری ...

ه روایی خوب ای پرسشنامه است. ] 41. [. ا2. پرسشیینامه یییادگیر. ی خییودتنظیمی: در اییی پیی وه از. پرسشنامه خودتنظیمی در یادگیری استفاده می. شود کیه زیمیرم.

نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی درگیری تحصیلی و امید به ...

برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت، پرسشنامه درگیری تحصیلی پرسشنامه ریو و تسینگو و پرسشنامه امید تحصیلی سهرابی و ...

لینک فایل پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی|کِی کیو - saminso.ir

دانلود پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی،در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل:توضیحاتضریب روایی پرسشنامهضریب پایایی پرسشنامهعبارات پرسشنامه.

دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی - ایران پژوهش

دانلود دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی: خود تنظیمی در این پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس کاربرد راهبرد شناختی و خود تنظیمی ( مدیریت منابع و فراشناخت با ...

نقش واسطه‌ای خودتنظیمی در رابطه‌ی بین سبک‌های تفکر و ...

ﺑــﺮاي. راﻫﺒﺮدﻫﺎي. ﯾﺎدﮔﯿﺮي. ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ. /68. 0. ﺑﻪ. دﺳﺖ .آﻣﺪ. -2. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي. ﺗﻔﮑﺮ. 4: در اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از. ﺑﺨﺸــﯽ از ﭘﺮﺳــﺶ ﻧﺎﻣــﻪ ﺳــﺒﮏ ﻫــﺎي ﺗﻔﮑــﺮ اﺳــﺘﺮﻧﺒﺮگ و. واﮔﻨﺮ. 5(. 1992. ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمیدسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 10 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 4

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی

خود تنظیمی در این پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس کاربرد راهبرد شناختی و خود تنظیمی ( مدیریت منابع و فراشناخت با هم ) است. خرده مقیاس کاربرد راهبرد شناختی دارای 13 سؤال و خرده مقیاس خود تنظیمی دارای 9 سؤال است که جمعاً 22 سؤال پرسشنامه را تشکیل می دهند. در نمره گذاری، سؤالات 13، 15، 19 و 20 برعکس نمره گذاری می شوند. پس از آن هر آزمودنی در هر خرده مقیاس یک نمره خواهد داشت که با جمع نمره او در سؤالات مختلف به دست می آید. نمره کل خود تنظیمی هم از جمع این دو نمره به دست می آید

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

نام محصول :پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی
شناسه کالا :PR15088
فروشنده :سل یو - sellu
قیمت :10800 تومان

محصولات مرتبط

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)

,مقیاس راهبردهای انگیزشی برای,پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری mslq قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری mslq مشخصات پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری mslq روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد نحوه نمره گذاری: دارد تعداد سوال: 47 سوالی نوع فایل: word در این پژوهش برای جمع آوری داده ها مربوط به متغیر باورهای انگیزشی از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری mslq پینتریج و دی گروت 1990 استفاده شده است که شامل دو بخش باورهای انگیزشی 25ماده و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 22ماده می باشد و مجموع ماده های این مقیاس 47 ماده است مقیاس باورهای انگیزشی 25ماده ، .

دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد ارتباط سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی

پروپوزال ارشد روانشناسی,یادگیری خودتنظیمی,پروپوزال آماده,دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد ارتباط سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی

دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی

در مورد ارتباط سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی دسته بندی : علوم انسانی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 24 شامل : مقدمه بیان مسیله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق : اهدف اصلی و فرعی سوالات تحقیق: فرضیات تحقیق: روش تحقیق جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها جدول زمانبندی شده انجام پایان نامه منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد ما در این بخش علاوه بر منابع پروپوزال منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در.

دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی تاثیر یادگیری خودتنظیمی و هوش معنوی بر عملکرد تحصیلی

پروپوزال ارشد روانشناسی,یادگیری خودتنظیمی,هوش معنوی,عملکرد,دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی تاثیر یادگیری خودتنظیمی و هوش معنوی بر عملکرد تحصیلی

دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی

تاثیر یادگیری خودتنظیمی و هوش معنوی بر عملکرد تحصیلی دسته بندی : علوم انسانی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 26 شامل : مقدمه بیان مسیله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق : اهدف اصلی و فرعی سوالات تحقیق: فرضیات تحقیق: روش تحقیق جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها جدول زمانبندی شده انجام پایان نامه منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد ما در این بخش علاوه بر منابع پروپوزال منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره.

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

پرسشنامه و آزمون,سبک های یادگیری,پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

پرسشنامه سبک های یادگیری

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 112 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 پرسشنامه سبک های یادگیری کلب lsi قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه سبک های یادگیری کلب lsi در چند سال اخیر این پرسشنامه در پژوهش های روانشناسی پرورشی و یادگیری به خصوص برای تشکیل سبک های یادگیری به طور مکرر مورد استفاده قرار گرفته است این پرسشنامه سبک های یادگیری افراد را در دو بعد تجربه عینی مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تأملی آزمایشگری فعال، مورد سنجش قرار می دهد و از ترکیب این ابعاد چهار سبک یادگیری همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده به دست می آید این پرسشنامه از 12 جمله تشکیل شده و برای هر جمله چهار .

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری,پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی ورد پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی قیمت فایل فقط 4,400 تومان پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط یادگیری مستقل، یادگیری الکترونیکی به عنوان یک محیط یادگیری مؤثر، یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط آموزش چند رسانه ای، یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط آموزش مبتنی بر هدایت آموزش دهندگان است نوع فایل: زیپ word تعداد صفحات: 2 تفسیر و نمره گذاری: دارد پایایی و روایی: دارد منبع: دارد .

مرجعsellu
برچسب ها
4.6/5 (96 امتیاز)
قیمت :10800تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده

آمار